През последните десетилетия наблюдаваме увеличение на случаите, когато различни видове големи инциденти - технологични, причинени от човека или природни, се случва на различни места в близки периоди от време. Това накара участниците в гражданската защита да преосмислят своите стратегии за координацията на реакцията при тези нови видове опасности. Като помощници на държавните власти и като едни от първите организации, реагиращи при извънредни ситуации, някои национални дружества на Червения кръст преживяха пряко допълнителните усложнения, която представляват тези видове инциденти, както и необходимостта да се променят своите мерки за подготовка и да се постараят по-добре да разберат рисковете, проявяващи се при такива произшествия.

Под ръководството на Френския Червен кръст, проектът "Реакция и координирана интервенция при произшествия на множество локации" (MERCI) е двугодишен проект, изпълняван в пет европейски държави (България, Испания, Италия, Португалия и Франция) от януари 2017 г. Той е продукт на общия стремеж за укрепване на устойчивостта на общностите към бедствия на множество места и с множество рискове в големите градски райони, чрез укрепване на капацитета на доброволческите организации за гражданска защита и на координацията с публичните органи както по време, така и след такива събития.

По-специално, проектът MERCI има за цел:

  • Да разработи транс-национален инструмент за планиране на реакцията, който отчита предишния опит и оперативните протоколи, който може да бъде приложен и в други страни на Европейския съюз;
  • Да се подобри капацитетът и ефективността на доброволците и служителите, които участват в управлението на произшествия на множество локации и с множество рискове.

Проектът обединява 6 партньора от Червения кръст, които работят, за да оценят нуждите на участниците в спасителните действия и помощта при инциденти, да анализира съществуващите познания, практики и инструменти и да разработи насоки и адаптивни оперативни протоколи за управление на кризи на множество места.

По време на двугодишния проект, хората, участващи в спешната реакция и ръководителите на аварийни операции, проучваха тези нови потенциални рискове, както и начините за реагиране при тях, а в същото време ефективно включваха хармонизирани инструменти за планиране. След провеждането на специализирано обучение, във всяка от петте участващи държави се проведоха поредица от симулационни учения, за да се тестват и адаптират разработените процедури.

Проектът MERCI се изпълнява с подкрепата на Финансовия инструмент за гражданска защита на Европейския съюз, който има за цел да засили сътрудничеството в областта на превенцията и готовността за гражданска защита и замърсяване на морските води. Програмата обхваща всякакви видове бедствия, включително наводнения, земетресения, пожари и пандемии, както и химични, биологични, радиологични и ядрени аварии. Научете повече