Анализ на текущото състояние

Проектът започна със събиране на информация за съществуващи знания и практики за координацията и реагирането на инциденти с множество локации, с много рискове и опасности. Изготвен в сътрудничество с изследователския институт LATTS, в получения доклад се определят концепциите, свързани с такъв тип събития в големи градски райони и се прави преглед на начините, по който понастоящем е организирано управлението на кризи в различни европейски страни. За да се допълни това проучване, до националните власти и организациите за гражданска защита, работещи с доброволци в държавите-членки на ЕС беше изпратен онлайн въпросник. Той включваше набор от въпроси, които да проучат конкретните роли, изпълнявани от доброволческите организации в гражданската защита, а също така и по какъв начин гледат на тях другите заинтересовани страни, които участват в управлението на кризи.

Разгледайте доклада за най-новите постижения и доклада от проучването

 

Разработване на общи ресурси

Втората фаза на проекта бе фокусирана върху разработване на насоки за протоколи за планиране и реакция. Въз основа на доклада за текущото състояние и сравнителния анализ на съществуващите протоколи, партньорите по проекта установиха общи характеристики, особености и пропуски в тази област. Те продължиха да разработват набор от насоки, съдържащи методологични инструменти и протоколи, предназначени най-вече за доброволни организации за гражданска защита. Накрая, на основата на тези насоки, бе създадена обща структура на общи оперативни протоколи, която може да бъде интегрирана в плановете за действие при извънредни ситуации на всяка организация.

 

Прилагане на инструментите

С подкрепата на всички партньори беше разработена обща обучителна програма. Целта е да се създаде инструмент, приложим и на други места и от други организациите, който партньорите биха могли да адаптират към своите организационни специфики и национална среда. За да се приложат тези нови обучителни инструменти, се проведе първото обучение на инструктори, в което участваха инструктори от всички страни- партньори. Тези обучени инструктори последователно възпроизведоха обучението с доброволци, участващи в реакцията при кризи и с оперативни ръководители в своите страни; като всеки партньор – червенокръстка организация обучи най-малко 40 души в своята страна. На последно място, за да се тестват инструментите, разработени по време на проекта MERCI, във всяка участваща държава бе подготвено и изпълнено симулативно учение. Първоначално разработен на английски език, инструментът се превежда на френски, италиански, испански, български и португалски.